මගේ තොරතුරු තාක්ෂණ පාසල

මගේ Ict class එක තමයි Badulla Orient Academy.
මම 2011 O/L කරන්න මේ විෂය තොරගත්ත නිසා මේ class ආවා.
මේ පන්තියේදී O/L වලට විතරක් නෙවෙයි ඊටත් වඩා ඉදිරියට වැදගත් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා.
අපිට ඒ දේවල් කරන්න මග පෙන්නුව kushan wanniarachchi sir ට ස්තූති කරන්න කැමති යි...

 

Usage Rights

DesignBlog BloggerTheme comes under a Creative Commons License.This template is free of charge to create a personal blog.You can make changes to the templates to suit your needs.But You must keep the footer links Intact.