මුදු සුළග නුඔ නම්........

පුන් සරා සද මේඝ වලා පටලය වසා ඇතඑහෙත් ඒ ආලෝකය ලෝකය දෙස නොඉවසිල්ලෙන් බලා ඇත
මේඝ වලා පටලය ඉවත් කරන මුදු සුළග නුඔ නම්.....................
මගේ ලෝකයටපුන් සරා සදේ ආලෝකය නැවත ලැබෙනු ඇත

0 comments:

Post a Comment

 

Usage Rights

DesignBlog BloggerTheme comes under a Creative Commons License.This template is free of charge to create a personal blog.You can make changes to the templates to suit your needs.But You must keep the footer links Intact.